arrow_submit
Vyhľadávanie
Molotow - Serach Head
 • belton Efect spray

  belton Efect spray
  Kód: 323400
  • Popis

   Funkčný sprej s efektom chrómu, ktorý vydrží dobre. K dispozícii v nasledujúcich farbách: • chrome, gold, copper

   clp

   Výstražné upozornenia:

   H222 Mimoriadne horľavý aerosól.
   H229 Nádoba je pod tlakom: pri zahriatí sa môže roztrhnúť.
   H315 Dráždi kožu.
   H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí.
   H336 Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
   H373 Môže spôsobiť poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii.
   H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

  • INFORMÁCIE O PRODUKTE

  ALEBO
  3

  kupfer

  Art.-Nr. 323198
  4,40 €

  gold

  Art.-Nr. 323199
  4,40 €

  chrome

  Art.-Nr. 323200
  4,40 €
  ALEBO